نام فیلم : سه راه حل برای یک مسئله

نویسنده :سعید ابراهیمی فر

کارگردان :سعید ابراهیمی فر

سمت : بازیگر

سال تولید : 1381

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(3).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(4).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(5).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(6).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(7).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(8).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(9).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Three_Solution_for_a_moot_point_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Three_solution_for_a_moot_point_-_photo_by_Mona_Satove__(3).JPG