نام فیلم : روایت های ناتمام

نویسنده :پوریا آذربایجانی

کارگردان :پوریا آذربایجانی

سمت : بازیگر

سال تولید : 1385

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(1).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(2).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(3).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(4).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(5).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(6).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(7).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(8).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_Unfinished_Stories_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Unfinished_Stories_-_Photo_By_Nehran_Golmohammadi_(9).JPG