نام فیلم : بیداری رویاها

نویسنده :محمد رضا گوهری

کارگردان :محمد علی آهنگر

سمت : بازیگر نقش اول

سال تولید : 1388

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(1).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(2).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(3).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(4).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(5).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(6).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(7).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(8).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_awaking_dreams_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Awaking_Dream_(9).JPG