نام نمایش : دفتر یادداشت

نوشته :ژان کلود کریر

کارگردان :کتایون فیض مرندی

سمت : بازیگر

مکان و زمان اجرا : تئاتر شهر - تالار سایه - 1383

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(1).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(2).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(3).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(4).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(5).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(6).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(7).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(8).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_The_Notebook_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_The_Notebook_-_Photo_By_Naser.e_(9).JPG