نام : تله تئاتر هویت

نویسنده :مشهود محسنیان

کارگردان :علی سرابی

سمت : بازیگر

سال تولید : 1389

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(1).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(2).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(3).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(4).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(5).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(6).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(7).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(8).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Theater_Identity_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Theater_-_Identity_(9).JPG